پروژه : مهندس کاشانی

موقعیت : فرمانیه تهران

متریال مصرفی : ترموود 42/20/16 mil فنلاندی به همراه رنگ مخصوص ترموود ADLER

پروژه : مهندس صالحی

موقعیت : الهیه تهران

متریال مصرفی : ترموود 16/20/42 mil فنلاندی به همراه رنگ مخصوص ترموود ADLER

پروژه : مهندس حسنی

موقیعت : فرمانیه تهران

متریال مصرفی : ترموود 42/20/16 mil فنلاندی به همراه رنگ مخصوص ترموود ADLER

پروژه : اقای رمضانی

موقعیت : یوسف آباد تهران

متریال مصرفی : ترموود 16 mil فنلاندی و تایل های 30*30 با رنگ مخصوص ترموود ADLER

پروژه : آقای صادقی

موقعیت : شهریار تهران

متریال مصرفی : ترموود 16 mil فنلاندی به همراه رنگ مخصوص ترموود ADLER

پروژه : مهندس نظری

موقعیت : دروس تهران

متریال مصرفی : ترموود 16/20 mil فنلاندی به همراه رنگ مخصوص ترموود ADLER

پروژه : مهندس صمدی

موقعیت : کامرانیه شمالی تهران

متریال مصرفی : ترموود 16 mil و تایل 90*90 فنلاندی به همراه رنگ مخصوص ترموود ADLER

پروژه : مهندس مومنی

موقعیت : تنکابن مازندران

متریال مصرفی : ترموود 26 mil فنلاندی به همراه رنگ مخصوص ترموود ADLER

پروژه : مهندس مومنی

موقعیت : تنکابن مازندران

متریال مصرفی : ترموود 26 mil فنلاندی به همراه رنگ مخصوص ترموود ADLER

پروژه : مهندس باقری

موقعیت : پاسداران تهران

متریال مصرفی : ترموود 16mil فنلاندی به همراه تایل های 30*30 به همراه رنگ مخصوص ترموود ADLER

پروژه : رستوران رامو دکتر جمشیدی

موقعیت : روبرو بیمارستان جم

متریال مصرفی : ترموود 16MIL فنلاندی به همراه رنگ مخصوص ترموود ADLER

پروژه : مهندس احمدی

موقعین : زعفرانیه تهران

متریال مصرفی : ترموود 16MIL  فنلاندی به همراه رنگ مخصوص ترموود ADLER

پروژه : اقای رضایی

موقعیت : پاسداران تهران

متریال مصرفی : ترموود 19MIL فنلاندی به همراه رنگ مخصوص ترموود ADLER

پروژه : آقای فرهد

موقعیت : محمد شهر کرج

متریال مصرفی : ریمو و احیا. مجدد رنگ ترموود فاسد شده توسط رنگ مخصوص آدلر